Liceul Tehnologic "Vasile Juncu" Miniş

Anunţ angajare administrator de patrimoniu.

Anunţ privind acordarea burselor în anul şcolar 2022-2023

ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ŞI A BANILOR DE LICEU
Bursa de merit este acordată doar elevilor din clasele VI-XII, din şcolile de stat, prevede ordinul ministrului Educaţiei. Este o bursă care are drept criterii de acordare următoarele: ~au obţinut media anuală generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate/an în anul şcolar anterior, cu excepţia elevilor din clasa a IX-a; ~au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50 şi au acumulat maximum 20 absenţe în anul şcolar anterior pentru elevii din clasa a IX-a; ~au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene/zonale în cazul învăţământului ocazional de artă ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei; ~au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei.
Pentru bursa de performanţă criteriile sunt următoarele: ~au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei; ~s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei pentru competiţiile internaţionale; ~au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei; au obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care participă loturile naţionale ale României. Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) este aprobată şi publicată anual de Ministerul Educaţiei, prevede ordinul respectiv. Bursele de performanţă se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele. Prin excepţie de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal şi profesional, bursa de performanţă se acordă începând cu luna următoare obţinerii rezultatelor, până la finalul anului şcolar, se arată în document. Pot primi bursa doar elevii promovaţi la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul şcolar anterior. Aceste burse nu sunt condiţionate de depunerea vreunei cereri. Ele se acordă la propunerea dirigintelui, dar pe baza copiilor conforme cu originalul după documentele care atestă acele performanţe. Bursele de studiu şi cele de ajutor social se calculează pe baza unui prag al veniturilor. Un venit cel mult egal cu salariul minim net pe economie, pe membru de familie, la stabilirea căruia se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia complementară pentru copii, cu excepţia burselor şcolare şi universitare, conform noilor reguli.
Criteriile pentru burse de studiu: Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie adică 1524 lei, şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au obţinut media anuală generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, cu excepţia elevilor din clasele a V-a şi a IX-a; au obţinut în clasa a IV-a calificativul „bine” sau „foarte bine” la toate disciplinele de studiu şi au acumulat maximum 20 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa a V-a; au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 7,50 şi au acumulat maximum 20 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a; Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului şcolar. În acest an şcolar asta înseamnă 28 septembrie 2022– numărătoarea luând în considerare începutul anului şcolar – 1 septembrie, nu 5 septembrie, care este începutul cursurilor din anul şcolar 2022-2023.
Criteriile pentru burse de ajutor social: Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu frecvenţă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de spital, care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii: ~elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, adică 762 lei. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia familială complementară şi alocaţia pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii; ~elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte (copil orfan de un părinte; copil aflat în tutela exclusivă a unui părinte, în urma divorţului – inclusiv financiar; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) şi elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei; ~elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale; II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale; III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale; IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale; V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale; VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin; VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), indiferent de cauză; IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării; X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului; XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele); XII. boli genetice; XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant; XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare; ~elevii din învăţământul primar şi gimnazial din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înţelege comuna/oraşul cu subdiviziunile sale administrative. Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei.
Elevii care beneficiază de bursă socială, de studiu, de merit sau de performanţă pot lua şi bursa „Bani de liceu”, potrivit ordinului care reglementează criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar în acest an şcolar. Bursa „Bani de liceu” are o valoare de 250 de lei pe lună. Vezi mai jos care este calendarul programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”. „Elevii care beneficiază de sprijinul financiar „Bani de liceu” sau „Euro 200” pot obţine bursă de studiu / merit / performanţă / ajutor social, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ordin”, prevede ordinul citat anterior. Iată ce specifică ordinul citat în privinţa burselor şcolar: Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una dintre acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.” Conform Hotărârii de Guvern 712/2018, beneficiarii eligibili ai programului „Bani de liceu” sunt elevii aflaţi în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 de lei.
Sunt eligibili, de asemenea, elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit. În hotărârea de mai sus apare că sprijinul financiar de 250 de lei din cadrul programului „Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie.
Calendarul de desfăşurare a programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” este următorul, potrivit ordinului 3.125 din 4 februarie 2019: Depunerea cererilor: 15 septembrie – 25 septembrie; Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii: 26 septembrie – 15 octombrie; Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat: 25 septembrie – 16 octombrie; Afişarea pe internet a listei beneficiarilor: 17 octombrie; Depunerea contestaţiilor: 18 octombrie – 21 octombrie; Rezolvarea contestaţiilor: 22 octombrie – 25 octombrie; Documentele necesare care trebuie depuse la şcoală în perioada 15-25 septembrie: cererea-tip va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal şi va fi însoţită de următoarele documente: copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului; copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei; acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei; acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei. adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu».
Dosarele se depun la învăţători şi diriginţi iar eligibilitatea acestora va fi stabilită de către Comisia de acordare a burselor şcolare de la Liceul Tehnologic Minis.
Perioada de depunere a dosarelor sau completarea dosarelor aflate în plată, conform hotărârii CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE al Liceului Tehnologoc Vasile Juncu din Minis, este până în data de 20 septembrie 2022, pentru toate tipurile de burse , respectiv conform calendarului enuntat mai sus, din cadrul Programului national BANI DE LICEU.
Pentru cei care nu realizează niciun venit, Liceul Tehnologic Vasile Juncu Minis, va solicita adeverintele de venit de la ANAF, la fel cum am procedat şi pentru tichetele educaţionale, iar dumneavoastră nu este necesar să vă deplasaţi la Lipova.
Director, Prof. Liliana Nicoleta Stanciu

Programarea examenelor de corigenţe/încheiere a situaţiei şcolare - iulie 2022

Evaluare Naţională 2022

Rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională 2022
Anunţ privind depunerea eventualelor contestaţii la Evaluarea Naţională

Rezultatele înscrierii în clasa pregătitoare, 2022

Tabel cu rezultatele înscrierii în clasa pregătitoare

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a IX-a liceu

Candidaţii repartizaţi în urma repartiţiei computerizate în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic "Vasile Juncu" Miniş, vor depune dosarele cuprinzând actele enumerate mai jos la secretariatul unităţii de învăţământ, adresa: Miniş nr. 1, com. Ghioroc, jud. Arad - în perioada 26-28 iulie 2021, între orele 8-16.

Acte necesare:
- Cerere de înscriere (de la secretariatul liceului);
- Cartea de identitate (dacă este cazul), copie după certificatul de naştere şi o copie după o carte de identitate a unui părinte;
- Adeverinţă cu notele şi media generală obţinută la Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a (de la şcoala de provenienţă);
- Foaia matricolă pentru clasele V-VIII, cu mediile generale (de la şcoala de provenienţă);
- Fişa medicală;
- Un act care să ateste codul IBAN al contului deţinut de elev sau de un părinte.

Susţinerea examenelor pentru elevii cu situaţia neîncheiată
Elevii cu situaţia neîncheiată la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 vor susţine examenele de încheiere a situaţiei şcolare în perioada 12-14 iulie, după cum urmează:
Limba Engleză şi Limba Franceză - 12.07.2021, ora 9,00
Desen, Geografie- 12.07.2021, ora 10,00
TIC, Chimie - 12.07.2021, ora 11,00
Matematică, Biologie- 13.07.2021, ora 9,00
Educaţie fizică - 13.07.2021, ora 10,00
Istorie- 13.07.2021, ora 11,00
Discipline tehnologice, economie - 14.07.2021, ora 9,00
Limba română - 14.07.2021, ora 10,00

Vaccinarea împotriva Covid-19
Guvernul României a lansat Platforma naţională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 .

Regulamentul Intern al Liceului Tehnologic "Vasile Juncu" Miniş

Programul "Euro 200" - privind acordarea unui ajutor financiar în scopul achiziţionării unui calculator

Sus ⇫Decembrie . 2022

 Lu   5  12  19  26 
 Ma   6  13  20  27 
 Mi   7  14  21  28 
 Jo  1  8  15  22  29 
 Vi  2  9  16  23  30 
 Sa   10  17  24  31 
 Du   11  18  25  
Planul de Acţiune al Şcolii
Clipul de prezentare a şcolii